024-82 00 778 info@aabeve.nl

Apostille niet altijd nodig

Als u een beëdigde vertaling nodig heeft voor een instantie in het buitenland, was de kans vrij groot dat er ook om een apostille werd gevraagd. Een apostille is een verklaring van de rechtbank, dat de vertaler die een beëdigde vertaling heeft verzorgd, ook daadwerkelijk door de rechtbank is beëdigd. Een apostille op een beëdigde vertaling kan de legalisatie in het buitenland aanzienlijk versnellen. Maar inmiddels is voor deze regel een versoepeling van kracht geworden en is een apostille niet altijd nodig in de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Unie

De Europese Unie heeft de laatste jaren veel energie gestoken in het bevorderen van het vrije verkeer van burgers in de lidstaten. Eén van de genomen maatregelen is dat bepaalde openbare documenten binnen de Europese Unie niet meer gelegaliseerd of geapostilleerd hoeven te worden. Dit betekent een aanzienlijke besparing in tijd en in mindere mate ook in geld.

U hoeft nu namelijk niet meer in alle gevallen naar een Arrondissementsrechtbank in uw regio te gaan om een apostille af te halen en hiervoor € 22,00 te betalen. De vrijstelling van de verplichting tot legaliseren en apostilleren geldt alleen voor documenten en de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan, die door de autoriteiten van een lidstaat worden afgegeven en aan de autoriteiten van een andere lidstaat worden overgelegd.

Documenten

Het gaat met name om:

 • documenten afgegeven door een rechtbank of een rechterlijke ambtenaar;
 • administratieve stukken;
 • notariële akten;
 • officiële verklaringen die geplaatst worden op documenten ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid;
 • diplomatieke of consulaire stukken.

De vrijstelling is bovendien uitsluitend van toepassing op documenten voor het vaststellen van een of meer van de hieronder vermelde feiten. Voor documenten voor het vaststellen van de onderstaand in oranje vetgedrukte vermeldingen is er een meertalig modelformulier beschikbaar. Let wel: niet alle modelformulieren worden in alle lidstaten afgegeven.

 • geboorte
 • overlijden
 • in leven zijn
 • naam
 • huwelijk, de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat
 • echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk
 • geregistreerd partnerschap, de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap
 • ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap
 • afstamming of adoptie
 • woon- en/of verblijfplaats
 • nationaliteit
 • afwezigheid van een strafblad
 • uitoefening van actief of passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement of bij gemeenteraadsverkiezingen in een andere lidstaat

Modelformulier

Een meertalig modelformulier mag alleen worden gebruikt in een andere lidstaat, dan die waar het is afgegeven en moet worden overgelegd samen met het openbaar document waaraan het is gehecht.
Indien een lidstaat toestaat dat in plaats van het origineel een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van een openbaar document wordt overgelegd, moeten de autoriteiten van die lidstaat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift aanvaarden, dat is gemaakt in de lidstaat waar het openbaar document is afgegeven. Meer informatie over de verordening en de meertalige modelformulieren is te vinden op het Europees e-justitieportaal.

Apostille

Meer informatie over een apostille voor de landen, die geen lid zijn van de Europese Unie en de landen, die zijn aangesloten bij het apostilleverdrag, kunt u lezen op deze pagina.

Offerte of informatie ontvangen?

Wilt u weten waar u aan toe bent en een vrijblijvende offerte ontvangen voor het beëdigd vertalen van uw documenten? Dat kan via mail of via de aanvraagmodule aan de rechterkant van deze pagina. U ontvangt binnen maximaal 30 minuten een reactie van ons.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen via 024-8200778. Mailen kan natuurlijk ook. Een vraag kunt u overigens ook stellen door het contactformulier in te vullen. Onze accountmanagers helpen u graag verder.