Beëdigd vertalen

Hoe goed een vertaling ook is verzorgd, in veel gevallen is een “normale” vertaling niet voldoende. Dit is meestal het geval als u een vertaling moet verstrekken aan een officiële instantie. Zij eisen dan de zekerheid, dat een vertaler voldoet aan alle gestelde eisen. Deze vertalers mogen beëdigd vertalen, omdat zij door een rechtbank zijn beëdigd voor een bepaalde talencombinatie. Zij hebben een vertaalopleiding gevolgd, die minstens het bachelorniveau heeft. Soms is bij een beëdigde vertaling ook een apostille vereist.

De Europese Unie wil het vrije verkeer van burgers in de lidstaten zoveel mogelijk bevorderen en daarom hoeven bepaalde openbare documenten niet meer te worden gelegaliseerd of geapostilleerd binnen de EU. Deze vrijstelling van de verplichting tot legaliseren en apostilleren geldt alleen voor documenten en de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan, die door de autoriteiten van een lidstaat worden afgegeven en aan de autoriteiten van een andere lidstaat worden overgelegd.

Offerte aanvragen

  Beëdigde vertaling? *
  JaNee

  Video beëdigd vertalen

  Bekijk hieronder de informatieve video over beëdigd vertalen. In ongeveer één minuut bent u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken over beëdigd vertalen.

  video beëdigd vertalen
  Meer

  Beëdigd vertalen van officiële documenten

  Daarnaast moeten ze via een examen hebben aangetoond zowel de brontaal als de doeltaal goed te beheersen. Bovendien is ook nog eens 5 jaar ervaring vereist. Een beëdigd vertaler zal dus doorgaans documenten vertalen, die een officiële status hebben. Voor het beëdigd vertalen van uw documenten van West-Europese talen naar of vanuit het Nederlands zijn wij u graag van dienst. Ook voor diverse andere talen kunnen wij u behulpzaam zijn. Hiertoe behoren de meeste Oost-Europese, Scandinavische en Aziatische talen, alsmede Indonesisch en Arabisch.

  Lang niet iedere vertaler is bevoegd om een beëdigde vertaling te verzorgen. Een vertaler moet daarvoor door een rechtbank zijn beëdigd voor een specifieke talencombinatie. De beëdigde vertaling wordt voorzien van een handtekening, stempel en verklaring van de beëdigd vertaler. In deze verklaring staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald. Het brondocument, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden dan aan elkaar gehecht.

  Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u vertrouwen op:

  • Optimale service

  • Binnen 30 min. reactie

  • Lage tarieven

  • Ervaren vertalers

  • Ook beëdigde vertalingen

  • Hoge waardering klanten

  • Tientallen jaren ervaring

  • ISO-gecertificeerd

  Beëdigd vertalen naar het Nederlands

  Slechts twee voorbeelden van combinaties, die wij beëdigd kunnen vertalen. We kunnen u van dienst zijn met beëdigde vertalingen van alle Europese talen, vele Aziatische talen, alsmede Arabisch. De Wet Beëdigde Vertalers (WBV) was vanaf 6 mei 1878 tot 1 januari 2009 in Nederland de wet waarbij een vertaler, na overlegging van bepaalde diploma’s en/of getuigschriften, door de rechtbank beëdigd werd als vertaler.

  De vertaler ontving na de beëdigingszitting een akte van beëdiging, waarna zijn handtekening en paraaf werden gedeponeerd bij de rechtbank. De vertaler diende zich vervolgens aan deze wet te houden en was gerechtigd vertalingen te voorzien van zijn handtekening, stempel en verklaring dat de vertaling volledig was en naar eer en geweten was gemaakt.

  De wet voorzag niet in een regeling voor ‘beëdigde tolken’; de huidige wet, de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), voorziet hier wel in. Het Nederlandse ministerie van Justitie begon eind 20e eeuw een kwaliteitstraject voor de verbetering van de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Dit resulteerde op 1 januari 2009 in de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Onder deze wet dient de vertaler/tolk allereerst een verzoek te doen tot inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Vervolgens wordt gecontroleerd of de vertaler voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Indien dat zo is, schrijft Bureau btv de vertaler in het Rbtv in.

  De vertaler ontvangt dan een bewijs van inschrijving, waarmee hij of zij een verzoek tot beëdiging kan indienen bij de rechtbank waaronder de woonplaats van de vertaler/tolk valt. Daaropvolgend wordt de vertaler uitgenodigd om ter zitting te verschijnen en de gelofte of eed af te leggen, waarna de rechter de vertaler beëdigt. De vertaler ontvangt vervolgens een akte van beëdiging, die hij of zij ter completering van het dossier dient op te sturen naar Bureau btv. Na deze laatste stap is de beëdiging van de tolk/vertaler een feit en staat deze geregistreerd in het Rbtv. (bron: Wikipedia)

  In het algemeen kan worden gesteld, dat documenten die zijn bedoeld voor officiële instanties, beëdigd vertaald moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Geboorte-akte

  • Paspoort/ID-kaart

  • Diploma

  • V.O.G.

  • IND-aanvraag

  • Proces-verbaal

  • Rijbewijs

  • Huwelijksakte

  • Hypotheekakte

  • Scheidingdsakte

  • Overlijdensakte

  • Testament

  34

  Aabévé Vertaalbureau, al meer dan 30 jaar vertalingen met kwaliteitsgarantie!

  Inhoudelijk gelijk aan origineel

  U dient er rekening mee te houden, dat een beëdigde vertaling een letterlijke vertaling van het originele document is. Met andere woorden: in de vertaling kan niets worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd. Voor de beëdigde vertaling is in de meeste gevallen geen origineel document nodig. U kunt gewoon een kopie van het origineel aan ons mailen in de vorm van een scan of foto.

  Strikt vertrouwelijke behandeling

  Documenten, die u naar ons mailt om het aantal woorden te tellen, worden door ons volstrekt vertrouwelijk behandeld. Wilt u liever gebruik maken van uw eigen geheimhoudingsverklaring, dan kunt u die aan ons mailen. U ontvangt deze ondertekend retour. Met ruim 30 jaar ervaring staan wij garant voor topvertalingen met kwaliteitsgarantie. Wij gaan met de uiterste zorg om met uw documenten. Ze zijn bij ons voor 100% veilig.

  Kosten en levertijd

  De kosten voor een beëdigde vertaling liggen circa 20% hoger dan voor een normale vertaling. Omdat een beëdigde vertaling altijd per post moet worden toegezonden, dient u er rekening mee te houden, dat de levertijd enkele dagen langer kan zijn, dan bij een normale vertaling die digitaal kan worden verzonden.

  Aabévé Vertaalbureau beschikt over een groot aantal beëdigde vertalers, zodat wij u voor de meeste talencombinaties altijd van dienst kunnen zijn. Mail of bel via 024-8200778 voor aanvullende informatie.

  Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw vertaling? Stuur ons dan een mail met het aantal woorden in uw document. Kunt u de woorden niet tellen, dan kunt u het document toevoegen en tellen wij de woorden voor u.

  U kunt ook gebruik maken van de aanvraagmodule op deze pagina. Documenten worden uiteraard altijd strikt vertrouwelijk behandeld.

  Ook interessant:

  inheemse stam
  Makkelijkste en moeilijkste talen
  Grammaticaregels Nederlandse taal aangepast