024-82 00 778 info@aabeve.nl

Beëdigd vertalen

 • native vertalers
 • optimale service
 • professioneel vertaalbureau
 • ISO-gecertificeerd

36+  jaren ervaring

200+ talencombinaties

600+ ervaren vertalers

5 sterren op Trustpilot

Beëdigd vertalen van officiële documenten

Beëdigd vertalen: wanneer is dat noodzakelijk en wat houdt het precies in? Hoe goed een vertaling ook is verzorgd, in veel gevallen is een “normale” vertaling niet voldoende.

Dit is meestal het geval als u een vertaling moet verstrekken aan een officiële instantie. Zij eisen dan de zekerheid, dat een vertaler voldoet aan alle gestelde eisen. Oftewel: de vertaling moet gemaakt zijn door een beëdigd vertaler.

Beëdigd vertalen vaak vereist

Beëdigd vertalen is een belangrijk vereiste in veel processen waarbij sprake is van officiële documenten. Of het nu gaat om een paspoort, rijbewijs, het aanvragen van staatsburgerschap, het claimen van uitkeringen of het aangaan van een juridische procedure, zoals adoptie of echtscheiding. U moet documenten overleggen waaruit blijkt dat deze waarheidsgetrouw zijn. Als deze documenten vertaald moeten worden, is vrijwel altijd een beëdigde vertaling nodig.

Professioneel beëdigd vertalen van persoonlijke documenten

 • Geboorteakte
 • Paspoort/ID-kaart
 • Diploma
 • V.O.G.
b
 • IND-aanvraag
 • Proces-verbaal
 • Rijbewijs
 • Huwelijksakte
 • Hypotheekakte
 • Scheidingsakte
 • Overlijdensakte
 • Testament

Ervaren vertaalbureau voor beëdigd vertalen

Dankzij onze bijna 40 jaren ervaring in het leveren van professionele vertalingen, hebben wij in de loop van de tijd een groot aantal vragen van onze klanten ontvangen over beëdigde vertalingen. De meest gestelde vragen over beëdigd vertalen staan hieronder vermeld:

 • Wanneer mag een vertaler zich een beëdigd vertaler noemen?
  Vertalers moeten via een examen aantonen, dat ze zowel de brontaal als de doeltaal goed beheersen. Bovendien is ook nog eens 5 jaar ervaring vereist.
 • Welke documenten vertaalt een beëdigd vertaler?
  Een beëdigd vertaler zal doorgaans documenten vertalen, die een officiële status hebben. Voor het beëdigd vertalen van uw documenten van West-Europese talen naar of vanuit het Nederlands zijn wij u graag van dienst.
 • Wat is een apostille en wanneer heb ik die nodig?
  Soms is bij een beëdigde vertaling een apostille vereist. Dit is een verklaring van de rechtbank, dat de vertaler ook daadwerkelijk is ingeschreven als beëdigd vertaler. Als u een document heeft dat in een ander land gebruikt gaat worden, kan hiervoor een apostille nodig zijn. Deze eis wordt vaak gesteld door de organisatie, die de (persoonlijke) documenten ontvangt uit een ander land. Lees meer over het apostilleverdrag. Binnen de Europese Unie is een apostille voor veel documenten niet meer nodig.
 • In welke talen zijn beëdigde vertalingen mogelijk?
  Wij  kunnen u voor diverse talen van dienst zijn. Hiertoe behoren de Europese, Scandinavische en Aziatische talen, alsmede Arabisch, Indonesisch en Turks.
 • Hoe ziet een beëdigde vertaling eruit?
  De beëdigde vertaling wordt voorzien van een handtekening, stempel en verklaring van de beëdigd vertaler. In deze verklaring staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald. Het brondocument, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden dan aan elkaar gehecht en per post aan u toegezonden.
 • Kunt u mijn document beëdigen?
  Nee. Alleen de vertaler is gemachtigd om een verklaring met handtekening en stempel af te geven voor een vertaling, die hij of zij zelf heeft verzorgd. Vertalers mogen hun handtekening dus niet op een document plaatsen, dat zij niet hebben vertaald.
 • Ik heb mijn eigen document vertaald. Kunt u het beëdigen?
  Nee. Hiervoor geldt hetzelfde als in de vorige alinea. Deze vraag wordt regelmatig gesteld als de (persoonlijke) documenten zeer vertrouwelijk zijn. Men verstrekt die dan liever niet aan een vertaalbureau. Met nadruk willen wij er echter op wijzen, dat alle documenten, die aan ons worden  toevertrouwd, strikt vertrouwelijk worden behandeld. Dat doen wij overigens niet alleen met documenten, waarbij daar met nadruk om wordt gevraagd, maar bij elk document.
 • Hoe lang duurt het?
  Als er sprake is van persoonlijke documenten, zoals een paspoort of IND-verklaring, dan kunnen we de beëdigde vertaling vrij snel leveren. Normaal gesproken kan dit binnen 2 tot 3 werkdagen per post aan u worden bezorgd. Persoonlijke documenten kunnen echter ook veel groter zijn, zoals een huwelijksakte of een testament. In die gevallen is het aantal woorden in het document bepalend voor de levertijd. Een vertaler kan circa 2.000 woorden per dag vertalen De doorlooptijd is normaal gesproken dus het aantal woorden gedeeld door 2.000 plus de benodigde tijd voor de postbezorging.
 • Wat kost een beëdigde vertaling?
  De prijs is afhankelijk van de talencombinatie en het onderwerp en uiteraard het aantal woorden. Talen die minder vaak voorkomen, zijn duurder dan de meer gebruikelijke talen, zoals Engels en Duits. Als algemene indicatie kan worden gesteld, dat een beëdigde vertaling ongeveer 50% duurder is dan een normale vertaling.

Beëdigd vertalen en de Europese Unie

Beëdigde vertalen en de Europese Unie, hoe werkt dat? De Europese Unie wil het vrije verkeer van burgers in de lidstaten zoveel mogelijk bevorderen. Daarom hoeven bepaalde openbare documenten niet meer te worden gelegaliseerd of te worden geapostilleerd binnen de EU.

Deze vrijstelling van de verplichting tot legaliseren en apostilleren geldt alleen voor bepaalde documenten. Het gaat dan om documenten en de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan, die door de autoriteiten van een lidstaat worden afgegeven en aan de autoriteiten van een andere lidstaat worden overgelegd.

Dit geldt met name voor:

 • documenten afgegeven door een rechtbank of een rechterlijke ambtenaar;
 • administratieve stukken;
 • notariële akten;
 • officiële verklaringen die geplaatst worden op documenten, ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid;
 • diplomatieke of consulaire stukken.

Documenten met vrijstelling

De vrijstelling is uitsluitend van toepassing op documenten voor het vaststellen van een of meer van de hieronder vermelde feiten. Voor documenten voor het vaststellen van de vetgedrukte vermeldingen is er een meertalig modelformulier beschikbaar. Let wel: niet alle modelformulieren worden in alle lidstaten afgegeven.

 • geboorte
 • overlijden
 • in leven zijn
 • naam
 • huwelijk, de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat
 • echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk
 • geregistreerd partnerschap, de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap
 • ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap
 • afstamming of adoptie
 • woon- en/of verblijfplaats
 • nationaliteit
 • afwezigheid van een strafblad
 • uitoefening van actief of passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement of bij gemeenteraadsverkiezingen in een andere lidstaat

Beëdigd vertalen en de Wet Beëdigde Vertalers

De Wet Beëdigde Vertalers (WBV) was vanaf 6 mei 1878 tot 1 januari 2009 in Nederland de wet waarbij een vertaler, na overlegging van bepaalde diploma’s en/of getuigschriften, door de rechtbank beëdigd werd als vertaler. De vertaler ontving na de beëdigingszitting een akte van beëdiging. Hierna werden de handtekening en paraaf gedeponeerd bij de rechtbank. De vertaler diende zich vervolgens aan deze wet te houden en was gerechtigd vertalingen te voorzien van zijn handtekening, stempel en verklaring dat de vertaling volledig was en naar eer en geweten was gemaakt.

De wet voorzag niet in een regeling voor ‘beëdigde tolken’; de huidige wet, de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), voorziet hier wel in. Het Nederlandse ministerie van Justitie begon eind 20e eeuw een kwaliteitstraject voor de verbetering van de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Dit resulteerde op 1 januari 2009 in de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Onder deze wet dient de vertaler/tolk allereerst een verzoek te doen tot inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Vervolgens wordt gecontroleerd of de vertaler voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Indien dat zo is, schrijft Bureau Wbtv de vertaler in het Rbtv in.

De vertaler ontvangt dan een bewijs van inschrijving, waarmee hij of zij een verzoek tot beëdiging kan indienen bij de rechtbank, waaronder de woonplaats van de vertaler/tolk valt. Daaropvolgend wordt de vertaler uitgenodigd om ter zitting te verschijnen en de gelofte of eed af te leggen, waarna de rechter de vertaler beëdigt. De vertaler ontvangt vervolgens een akte van beëdiging, die hij of zij ter completering van het dossier dient op te sturen naar Bureau Wbtv. Na deze laatste stap is de beëdiging van de tolk/vertaler een feit en staat deze geregistreerd in het Rbtv.

beëdigd vertalen-foto

Beëdigd vertalen: inhoudelijk gelijk aan origineel

Beëdigd vertalen Nederlands Duits of beëdigd vertalen Engels Nederlands zijn slechts twee voorbeelden van combinaties, die wij beëdigd kunnen vertalen. Voor al onze vertalingen geldt dat ze kwalitatief hoogstaand zijn.

U dient er rekening mee te houden, dat een beëdigde vertaling een letterlijke vertaling van het originele document is. Met andere woorden: in de vertaling kan niets worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd. Voor de beëdigde vertaling is in de meeste gevallen geen origineel document nodig. U kunt gewoon een kopie van het origineel naar ons mailen. Dit kan in de vorm van een scan of een foto.

Strikt vertrouwelijke behandeling beëdigd vertalen

Documenten, die u naar ons mailt voor een woordentelling, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij vinden uw privacy belangrijk. Alle documentatie, zowel voor beëdigd vertalen als voor gewone vertalingen, wordt daarom te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Ze zijn bij ons voor 100% veilig. Meer hierover kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Wilt u liever gebruik maken van uw eigen geheimhoudingsverklaring? Dan kunt u die naar ons mailen. U ontvangt deze ondertekend retour. Met bijna 40 jaren ervaring staan wij garant voor topvertalingen met kwaliteitsgarantie.

Kosten en levertijd beëdigd vertalen

De kosten voor een beëdigde vertaling liggen circa 40-50% hoger dan voor een normale vertaling. Een beëdigde vertaling moet altijd per post moet worden verzonden. Hierdoor dient u er rekening mee te houden, dat de levertijd enkele dagen langer kan zijn. Dit in tegenstelling tot een normale vertaling, die digitaal kan worden verzonden.

Aabévé Vertaalbureau beschikt over een groot aantal beëdigde vertalers. Hierdoor kunnen wij u met de meeste talencombinaties altijd van dienst zijn. Mail of bel via 024-8200778 voor aanvullende informatie. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw vertaling? Stuur ons dan een mail met het aantal woorden in uw document. Kunt u de woorden niet tellen? Dan kunt u het document toevoegen en tellen wij de woorden voor u. U kunt ook gebruik maken van onze aanvraagmodule.

Deskundig beëdigd vertalen

Stellen officiële instanties als eis dat een document beëdigd vertaald moet worden? En laat u de officiële documenten vertalen door een vertaler die niet beëdigd is? Dan zijn de documenten niet rechtsgeldig. Het is dus raadzaam om vooraf bij de betreffende instantie(s) na te gaan welke vertaaleisen er gelden. Onze beëdigde vertalers staan vervolgens voor u klaar om beëdigde vertalingen uit te voeren. Er is altijd een deskundige beëdigde vertaler van Aabévé Vertaalbureau, die u verder kan helpen.

Vrijblijvende offerte aanvragen voor beëdigd vertalen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor uw beëdigde vertaling? Maak dan gebruik van de aanvraagmodule door op onderstaande button te klikken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via 024 – 8200778 of via e-mail. Wij helpen u graag!

Beëdigd vertalen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar er zijn uiteraard ook documenten, die niet beëdigd vertaald hoeven worden. Ook dan kunnen wij u verder helpen. Wij leveren namelijk vertalingen, die beëdigd of niet beëdigd zijn in allerlei verschillende talen binnen diverse vakgebieden. Wilt u meer informatie over de vertaalmogelijkheden? Neem dan contact met ons op.