Vertalen Nederlands Arabisch
Grenzen vervagen, talen niet!

Vertalen Nederlands Arabisch

Arabisch is een Semitische taal, die door ongeveer 280 miljoen mensen in verschillende landen wordt gesproken. Het is de taal van de Koran, het Heilige Boek van de islam. Het wordt daarom gezien als de moedertaal van de islamitische wereld. Vertalen Nederlands Arabisch of Arabisch Nederlands is niet eenvoudig. Het Arabische alfabet omvat 28 letters. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven. De volgorde van cijfers in getallen is dezelfde als in het Nederlands.

vertalen nederlands arabischVertalen Nederlands Arabisch of Arabisch Nederlands

De kwantitatieve, politieke, culturele en religieuze betekenis van de taal werd in 1973 officieel erkend door de Verenigde Naties. Het Arabisch werd toen de zesde taal van de VN naast het Mandarijn, Engels, Russisch, Frans en Spaans.

Asielzoekers

Door de stroom asielzoekers uit o.a. Syrië en Afrikaanse landen zullen vertalingen van en naar het Arabisch steeds vaker voorkomen. Niet voor niets heeft de Nederlandse regering besloten om de Grondwet naar het Arabisch te laten vertalen.

Veel asielzoekers zullen in Nederland een permanente status krijgen. Daardoor zullen veel documenten, zoals arbeidscontracten, huurovereenkomsten, geboorte- en huwelijksakten, etc. vertaald moeten worden. Van het Arabisch naar het Nederlands of van het Nederlands naar Arabisch. Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u voor deze (ook beëdigde) vertalingen terecht.

Offerte aanvragen?

Wilt u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen voor uw Arabische vertaling? Dat kan op verschillende manieren:

  • gebruik maken van het aanvraagformulier op deze pagina
  • een mail sturen met opgave van de talencombinatie en het aantal woorden of de documenten meezenden
  • u kunt ons uiteraard altijd bellen via 0900-3330303. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat wij telefonisch vrijwel nooit een prijsopgave kunnen verstrekken. Daarvoor hebben namelijk het aantal woorden of het document voor nodig.

Maakt u voor uw aanvraag gebruikt van het formulier op deze pagina? Dan worden uw documenten aan ons verzonden via een beveiligde verbinding. Als de documenten te groot zijn, kunt u gebruik maken van WeTransfer. Ook dat is een beveiligde verbinding.


Meer over de Arabische taal

De oorsprong van de Arabische taal ligt op het Arabische Schiereiland, nog voor de islam daar zijn intrede deed. Het oorspronkelijke Arabisch kende slechts 17 letters voor meer dan 17 klanken en geen mogelijkheid tot weergave van korte klinkers. Mede daardoor was het lezen van geschreven tekst moeilijk en gaf het aanleiding tot verschillende interpretaties. Om dit probleem te beperken heeft men het alfabet uitgebreid tot 28 letters.

Dit is nog goed te zien in een aantal letterparen waar de toegevoegde letter bijvoorbeeld een extra puntje heeft. Eveneens had men in het oud-arabisch de diakritische tekens niet, die men bijvoorbeeld in de Koran gebruikt om de korte klinkers aan te geven, teneinde de betekenis ondubbelzinnig te maken. Wat de Koran betreft is er dus op sommige plaatsen sprake van een interpretatie van de oorspronkelijke tekst met 17 symbolen naar de huidige tekst met het volledige alfabet en de diakritische tekens.

De taal verspreidde zich vanaf de 7e eeuw snel over het Midden-Oosten. Het traditioneel geschreven Arabisch is maar weinig veranderd sinds de codificatie ervan begon tegen het einde van de 8e eeuw in Koefa en Basra. Belangrijke figuren bij die codificatie waren al-Khalil en zijn leerling Sibawaihi. Deze twee werkten een puristisch en prescriptief systeem uit, dat bepaalde wat correct en wat fout taalgebruik was. Bij die codificatie steunde men op drie bronnen: de taal van de pre-islamitische poëzie, de taal van de Koran en het taalgebruik van de Bedoeïenen.

Lezen en schrijven in het Arabisch is voor iemand met een niet-Arabische achtergrond mogelijk lastig, vanwege het sterk afwijkende schrift. Ook de Arabische grammatica wijkt op veel punten af van die van de meeste westerse talen. Niet alleen is de grammatica op sommige vlakken uitgebreider, ook kent het Arabisch allerlei constructies en volgordes die kenmerkend zijn voor een Semitische taal.

Zodra men het alfabet enigszins beheerst, is met name het schrijven, maar ook het lezen redelijk snel aan te leren. Wel is het zo dat het Arabische alfabet veel fonetischer wordt gebruikt voor de Arabische taal dan het Latijnse alfabet voor de meeste Europese talen. Zo bestaan er geen twee grafemen voor dezelfde klank, zoals in het Nederlands bij climax en kalender, of twee klanken voor hetzelfde grafeem, zoals bij machine en chemie. (bron: Wikipedia)