024-82 00 778 info@aabeve.nl

Vertalingen spelen een cruciale rol in de wereld van communicatie. Ze stellen mensen in staat om te communiceren en informatie uit te wisselen, ongeacht de taal die ze spreken.

Welke soorten vertalingen zijn er?

Er zijn talloze soorten vertalingen, die vaak afhankelijk zijn van het vakgebied waaruit ze voortkomen. In dit artikel zullen we een gedetailleerd overzicht geven van verschillende soorten vertalingen.

Administratieve vertalingen

Administratieve vertalingen omvatten het vertalen van documenten, die verband houden met bedrijfsbeheer en administratie. Deze vertalingen hebben vaak raakvlakken met commerciële en zakelijke vertalingen en kunnen zelfs onder die categorieën vallen. Voorbeelden van administratieve vertalingen zijn managementrapporten en verschillende administratieve voorstellen.

Algemene vertalingen

Algemene vertalingen verwijzen naar het vertalen van niet-gespecialiseerde teksten. Dit betekent dat de tekst begrepen kan worden zonder specifieke kennis op een bepaald vakgebied. Hoewel deze teksten nog steeds technische termen en vakjargon kunnen bevatten, kunnen ze over het algemeen gemakkelijk begrepen worden of eenvoudig worden onderzocht. Elke professionele vertaler kan dergelijke teksten vertalen. Voorbeelden van algemene vertalingen zijn zakelijke correspondentie, website-inhoud, bedrijfs-, product- en service-informatie, en niet-technische rapporten.

Commerciële vertalingen

Commerciële vertalingen omvatten het vertalen van documenten, die verband houden met de zakenwereld. Dit is een zeer brede categorie, die gespecialiseerde vormen van vertalingen omvat, zoals juridische, financiële en technische vertalingen. Ook vallen hieronder alle vormen van algemene bedrijfsdocumentatie, zoals folders, brochures en verkoopcampagnes. Sommige documenten vereisen bekendheid met zakelijk jargon en de vaardigheid om in die stijl te schrijven. Voorbeelden van commerciële vertalingen zijn zakelijke correspondentie, rapporten, marketing- en promotiemateriaal, verkoopvoorstellen, enzovoort.

Economische vertalingen

De term “economische vertalingen” wordt vaak gebruikt als synoniem voor financiële vertalingen. Het kan echter ook verwijzen naar vertalingen, die betrekking hebben op economische activiteiten en het economische beleid. Voor dit soort vertalingen zijn gespecialiseerde vertalers nodig.

Financiële vertalingen

Financiële vertalingen hebben betrekking op het vertalen van bank-, beurs-, financiering- en financiële rapportagedocumenten. Deze term wordt over het algemeen alleen gebruikt voor meer financieel-technische documenten, waarvoor vertalers met kennis van het vakgebied nodig zijn. Voorbeelden van financiële vertalingen zijn jaarrekeningen, jaarverslagen en auditverslagen.

Juridische vertalingen

Juridische vertalingen omvatten het vertalen van documenten, die verband houden met de wet en het juridische proces. Juridische teksten vereisen vertalers met een juridische achtergrond. Zonder juridische kennis is het voor een vertaler moeilijk om juridische begrippen volledig te begrijpen, ze in een juridische stijl te vertalen en de verschillen tussen rechtssystemen te kennen. Voorbeelden van juridische vertalingen zijn overeenkomsten, contracten, juridische rapporten, rechterlijke uitspraken, meningen van experts, wetgeving, enzovoort.

Marketingvertalingen

Marketingvertalingen verwijzen naar het vertalen van reclame-, marketing- en promotiemateriaal. Deze vertalingen kunnen ook onder de categorieën commerciële of zakelijke vertalingen vallen. Marketingdocumenten zijn ontworpen om een specifiek effect op het publiek te hebben en hen te overtuigen om een product te kopen. Een directe vertaling naar een andere taal zal echter zelden hetzelfde effect hebben. Daarom moeten vertalers de tekst aanpassen om in een andere taal hetzelfde effect te bereiken. Soms is zelfs een volledig nieuwe boodschap nodig. Voor marketingvertalingen zijn vertalers nodig, die in staat zijn om overtuigende en impactvolle teksten te schrijven.

Welke soorten vertalingen zijn er?

Literaire vertalingen

Literaire vertalingen hebben betrekking op het vertalen van literaire werken, zoals boeken, romans, korte verhalen, toneelstukken, essays, gedichten, enzovoort. Literaire vertalingen worden algemeen beschouwd als de meest uitdagende vorm van vertaling, omdat het meer vereist dan alleen het overbrengen van de betekenis in een passende stijl. De vertaler moet ook het karakter, de subtiliteit en de impact van het origineel kunnen reproduceren, om zo de essentie van het werk te behouden. Literaire vertalers moeten getalenteerde woordsmeden zijn met uitzonderlijke creatieve schrijfvaardigheden. Dit type vertaling vereist toegewijde literaire vertalers.

Medische vertalingen

Medische vertalingen verwijzen naar het vertalen van documenten en materialen voor de gezondheidszorg, medische producten, farmaceutica en biotechnologie. Medische vertalingen vallen onder een breed scala aan specialistische gebieden en materialen, variërend van patiëntinformatie tot regelgevende, marketing- en technische documenten. Vertalers moeten het materiaal dat ze vertalen volledig begrijpen, wat in dit geval betekent dat ze een grondige kennis van medische terminologie en vaak ook specifieke inhoudelijke expertise moeten hebben.

Veel landen stellen specifieke eisen aan de vertaling van medische hulpmiddelen en farmaceutische documentatie, zowel gericht op de klant als op productgerelateerde materialen. Voorbeelden van medische vertalingen zijn medische rapporten, productinstructies, bijsluiters, etikettering en documentatie van klinische proeven.

Octrooi-vertalingen

Octrooi-vertalingen hebben betrekking op het vertalen van intellectuele eigendom en octrooi gerelateerde documenten. Patenten hebben een specifieke structuur, vastgestelde terminologie en vereisen volledige consistentie. Deze documenten kunnen vaak zeer technisch zijn. Daarom zijn vertalers nodig die bekend zijn met de specifieke vereisten voor het vertalen van octrooidocumenten en die de expertise hebben om technische inhoud te verwerken. Voorbeelden van octrooi-vertalingen zijn octrooispecificaties en documenten uit de stand van de techniek.

Technische vertalingen

Een technische vertaling kan op twee verschillende manieren worden gebruikt. In bredere zin omvat het elke vertaling waarbij de vertaler specialistische kennis nodig heeft op een bepaald gebied. Deze definitie kan bijna alle documenten omvatten, die eerder in dit artikel zijn beschreven. In engere zin is technische vertaling beperkt tot het vertalen van engineering (in al zijn vormen), zoals IT- en industriële teksten.

Deze engere definitie sluit bijvoorbeeld juridische, financiële en medische vertalingen uit, omdat deze al worden opgenomen in de bredere definitie. Technische vertalingen vereisen kennis van het vakgebied of domein van de tekst, wat essentieel is voor een juiste en nauwkeurige vertaling. Veel technische vertaalprojecten hebben ook vereisten op het gebied van opmaak en desktoppublishing. Voorbeelden van technische vertalingen zijn handleidingen, specialistische rapporten en productbrochures.

Wetenschappelijke vertalingen

Wetenschappelijke vertalingen hebben betrekking op het vertalen van wetenschappelijk onderzoek of documenten, die daarmee verband houden. Deze teksten bevatten vrijwel altijd specifieke terminologie en vaak onderzoeksresultaten.

AI-vertalingen

Alle bovenvermelde typen vertalingen behoren tot de traditionele vertalingen. Maar sinds eind 2022 kennen we ook de AI-vertalingen. Dit zijn vertalingen, die worden gemaakt met gebruikmaking van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). De aanzet hiertoe was de lancering van ChatGPT en daarmee werd een kracht ontketend, die zijn weerga niet kent. Vrijwel dagelijks komen er nog nieuwe toepassingen op de markt, maar veel daarvan kan helaas ook worden afgedaan als “troep”.

Het gaat voor dit artikel te ver om alle toepassingsmogelijkheden van AI op te sommen, maar in elk geval kunt u voor AI-vertalingen ook terecht bij Aabévé Vertaalbureau. Daarbij kunt u er ook voor kiezen om de AI-vertaling te laten controleren door een ervaren vertaler.

Vrijblijvende offerte

Een vrijblijvende offerte kunt u aanvragen door op onderstaande button te klikken om gebruik te maken van onze handige aanvraagmodule. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons telefonisch bereiken via 024 – 82 00 778 of een mail sturen.